Skarga na dyrektora ZDIUM w Piotrkowie Trybunalskim.

Referendum

W dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2023 roku, udaliśmy się na sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, aby w imieniu mieszkańców złożyć skargę na dyrektora ZDIUM, pana Karola Szokalskiego. Dodatkowo wręczyliśmy kilka drobnych upominków panu dyrektorowi ZDIUM, panu przewodniczącemu Rady Miasta Marianowi Błaszczyńskiemu oraz Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofowi Chojniakowi. Radości z prezentów nie było końca, więc postaramy się o kolejne. Poniżej prezentujemy Państwu treść złożonej skargi na ręce biura przewodniczącego Rady Miasta.

„W związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków służbowych, przewlekłym załatwianiem spraw stanowiących naruszenie interesów mieszkańców, wprowadzaniem ich w błąd udzielając nieprawdziwych informacji w mediach lokalnych oraz informacji publicznych składamy skargę na Dyrektora ZDIUM w Piotrkowie Trybunalskim, Pana Karola Szokalskiego.

Ponadto zaznaczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych do zadań pracownika samorządowego należy w szczególności zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami. W myśl przytoczonego przepisu każda osoba pracująca w jednostkach samorządu terytorialnego musi w swoim zachowaniu oraz używanym języku przejawiać życiowość i uprzejmość wobec swoich klientów – mieszkańców miasta oraz przekazywać im informacje zgodne z obowiązującym prawem i realnym wykonaniem.

Zarzucamy Dyrektorowi ZDIUM w Piotrkowie Trybunalskim udzielanie nieprawdziwych informacji oraz przewlekłość realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim. Dla przypomnienia zaznaczamy, że w miesiącu wrześniu 2020 roku mieszkańcy ulicy Moryca wystąpili do Pana Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka z petycją o rozwiązanie problemu ciężarówek przekraczających dozwoloną prędkość na tym odcinku drogi miejskiej, zamontowaniu progów zwalniających oraz budowy chodnika. Wszystko w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy zaznaczyli, że ul. Moryca wyremontowana została w 2008 roku. Wykonane zostało podłoże ścieralne, nienadające się do przyjęcia ruchu ciężkiego, a odbywający się jednak tam ruch doprowadził ją do stanu katastrofalnego.
Odpowiedzi do mieszkańców udzielał w imieniu Prezydenta Miasta Dyrektor Pan Karol Szokalski. W piśmie z dnia 04 listopada 2023 roku poinformował, że na ul. Moryca dozwolony jest ruch samochodów ciężarowych. Nie ma możliwości zamontowania progów zwalniających ani budowy chodnika, gdyż brak jest pasa drogowego (z inicjatywą progów i budowy chodnika wystąpili w petycji mieszkańcy tej drogi).

Panie Przewodniczący, jak widać w naszym mieście powstają nowe budynki mieszkalne. Dotychczasowe dojazdy „do pól” jak to powiedział Pan Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak na ostatniej sesji nadzwyczajnej, zamieniają się w nowe osiedla, które tworzą społeczną grupę mieszkańców mających swoje prawa. A w zadaniu włodarza miasta jest przestrzegać ich praw i gwarantować im bezpieczne warunki mieszkalne. Już w tym momencie zarzucamy Panu Dyrektorowi ZDIUM brak pomysłu, kreatywności na rozwój i zapewnienie mieszkańcom tych warunków, które winien spełnić sprawując w imieniu Prezydenta miasta funkcję zarządcy dróg miejskich. Ponadto miasto ma możliwość wykupu części działek od mieszkańców z przeznaczeniem na budowę np. potrzebnego chodnika. Po 2 latach tj. w maju 2022 roku ul. Moryca zamknięto. Był to dla mieszkańców znak, że dojdzie do wyczekiwanego remontu i poprawy ich bezpieczeństwa. Ostatecznie przez 5 lat sprawy nie zrealizowano. Okres ten zdecydowanie można uznać za opieszałość i zaniedbanie przez Dyrektora ZDIUM.

W dalszej części skargi odniesiemy się do udzielonych informacji przez Pana Dyrektora po okresie 1,5 roku od zamknięcia ulicy. Na zapytanie mieszkańca o udzielenie informacji publicznej Pan Dyrektor Karol Szokalski odpowiada, iż planowana rozbudowa ul. Moryca nie jest ujęta w planie inwestycyjnym ZDIUM.
Istniejący zły stan techniczny drogi nie jest następstwem zniszczenia nawierzchni jezdni przez ciężki sprzęt i pojazdy dowożące materiały budowlane niezbędne do budowy autostrady A1 oraz pojazdy wykonujące objazdy. Stan techniczny drogi jest spowodowany przede wszystkim degradacją naturalną warstw konstrukcyjnych drogi oraz zwiększonego ruchu lokalnego.

Następnie Pan Dyrektor podczas sesji Rady Miasta LXIX (Sesja Nadzwyczajna z dn. 10.11.2023 r.) publicznie informuje radnych i mieszkańców, że w związku z dużym natężeniem na ul. Moryca, przemieszczały się samochody ciężarowe, które doprowadziły do tego, że ulica została naprawdę zniszczona bardzo, bardzo mocno.

Która zatem wypowiedź Pana Dyrektora jest prawdziwa: ta udzielona na piśmie, czy ta wypowiedziana podczas sesji? Czy szukamy odpowiedzialnego za zniszczenie drogi i pokrycie kosztów naprawy, czy stwierdzamy, że stan techniczny jest naturalna degradacją warstw konstrukcyjnych drogi?
Czy zatem Pan Krzysztof Chojniak ma odpowiednią wiedzę na temat ulicy Moryca? Swoją wypowiedzią podczas Sesji Nadzwyczajnej wskazuje na firmę przyczyniającą się do pogorszenia stanu drogi.
W grudniu 2022 roku Pan Dyrektor ZDIUM odpowiada na zapytanie jednego z Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie remontów dróg za 2022 i na 2023 rok. W odpowiedzi dowiadujemy się, że nie ma wykazu remontu dróg na rok 2023, że wszystkie działania remontowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu użytkowania dróg nie tylko przez mieszkańców ale przez osoby odwiedzające miasto. Pan Dyrektor informuje w piśmie o monitoringu przez ZDiUM stanu technicznego dróg i udziela informacji o prowadzonych remontach. W odpowiedzi jednak nie ma ulicy Moryca, która (na dzień tego pisma) od pół roku jest zamknięta.

Od Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego po okresie 1,5 rocznym od zamknięcia ulicy Moryca dowiadujemy się na sesji w dn. 10.11.2023 r. że szacunek jej naprawy wyniesie
8 milionów plus 10 milionów z odcinkiem ul. Przemysłowej. W odpowiedzi na informację publiczną udzieloną przez Dyrektora ZDIUM dowiadujemy się, ze będzie ona zaprojektowana pod ruch pojazdów ciężkich i co winna zawierać kwota szacunkowa ale nigdzie nie ma podanej jej wielkości.

Powyższe działania Dyrektora ZDIUM budzą wątpliwości co do rzetelności realizacji swoich działań i dbałości o dobro mieszkańców. Początkowo cząstkowe naprawy drogi i zaślepienie wjazdu z drogi krajowej drenami, gdzie zgodnie ze słowem Dyrektora ruch pojazdów ciężkich jest tam dozwolony, wzbudza ogromne niezadowolenie społeczne i podważa kompetencje niezbędne do sprawowania funkcji kierowniczej nad jednostką organizacyjną miasta. Następnie zamontowanie bramownicy po tak długim czasie, której sam stan użytkowania zagraża życiu mieszkańców jest niewyobrażalny (bramownica od momentu użytkowania uszkodzona 3 razy).

Reasumując, czy przeprowadzając cząstkowy remont ulicy blokuje się jej odcinek na 1,5 roku i utrudnia przy tym życie mieszkańców? Czy cząstkowy remont wymaga interwencji mieszkańców, zainteresowanych mediów itp. W mieście ostatni cząstkowy remont przy ul. Żwirki łącznie z wymianą chodników trwał ok 1 miesiąca. Kto zatem ponosi odpowiedzialność za opieszałość w sprawach pilnych, nagłaśnianych przez mieszkańców i zagrażających życiu małych dzieci uczęszczających tą drogą? W naszej ocenie zdecydowanie Dyrektor ZDIUM. Ponadto podczas sesji nadzwyczajnej w dn. 10.11.2023 r. Dyrektor ZDIUM udzielał nieprawdziwych informacji dotyczących rozmów prowadzonych z mieszkańcami tej ulicy,
a także ponawiał je na antenie Radia Strefa FM w dn. 10 listopada 2023 r. Na pisemne zapytanie mieszkańca o podanie przykładów takich rozmów, przeprowadzonych spotkań, ustaleń i notatek służbowych; Dyrektor odpowiedział: że były to 2 niezaplanowane spotkania w trakcie oględzin regionu miasta. Notatek służbowych nie posiada. Podczas sesji nadzwyczajnej publicznie informuje, że osobiście dokonał ze swojej inicjatywy rozmowy telefonicznej z mieszkańcem Panem Krzysztofem Szczepanikiem, gdy sytuacja była odwrotna. Powyższe potwierdzają połączenia zarejestrowane na telefonie Pana Krzysztofa mieszkańca ulicy Moryca.

Do dnia dzisiejszego nie wiadomo co jest z ulicą Moryca i jakie informacje przedstawiane przez przedstawicieli urzędu są prawdziwe. Wniosek o sesję nadzwyczajną został zaopiniowany pozytywnie ale utrudniono godziną jej rozpoczęcia sam udział mieszkańców, którzy chcieli zadać wiele pytać o prawdę przedstawicielom urzędu miasta. Dodatkowo Pan Dyrektor ZDIUM nie podaje prawdziwych informacji związanych z tematem oświetlenia miejskiego. Po założeniu przez nas pisma w sprawie pilnej interwencji
w zakresie poprawy oświetlenia ulicznego (pismo z dnia 27.11.2023 r.) w lokalnych mediach Pan Dyrektor oświadczył: „Przyznam, że od kilku miesięcy nie dostawaliśmy sygnałów od mieszkańców o tym, żeby oświetlenie zapalało się za późno.”

Powyższe jest niezgodne z prawdą. W sprawie oświetlenia i jego poprawy występowali wielokrotnie Radni Rady Miasta w imieniu mieszkańców. Pan Dariusz Cecotka – 3 wystąpienia 14.11.2023, 10.11.2023, 09.11.2023 dot. ulic Garbarska, Wyzwolenia, Topolowa, Al. Kopernika rondo Sulejowska. Pan Jan Dziemdziora wystąpienie z 08.11.2023 ul. Słowackiego, Pani Krystyna Czechowska oświetlenie Bugaj wystąpienie z dnia 26.10.2023 r.

Na zakończenie zwracamy uwagę na emocjonalne zachowanie Dyrektora nacechowane negatywnym nastawieniem do mieszkańców i brakiem kultury do samych Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wypowiedzi do mieszkańców na spotkaniu z radą osiedla w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Dla przykładu: Dyrektor pytany o zasadność inwestycji budowy nowego oświetlenia LED przy części ulicy Energetyków ( przy której mieszka) – odpowiada: – „ja też płacę podatki” oraz komentarze podczas sesji do Radnej ‘Niech się Pani tak nie uśmiecha’ nie mieszczą się z pewnością w kodeksie etyki pracownika samorządowego pełniącego funkcję Dyrektora jednostki organizacyjnej miasta. .
W myśl przytoczonych argumentów wnosimy o zasadność skargi na Dyrektora ZDiUM, która mieści się w zakresie właściwości Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i podjęcie stosownej uchwały oraz wyciągnięcie odpowiedzialności służbowej w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *